ปัจจัยสำคัญในการเลือกที่นอนเพื่อ SEX

  • ความหนาแน่นของที่นอน : ที่นอน Topper มีความหนาแน่นที่แตกต่างกัน แต่สำหรับการใช้งานเพื่อการมี Sex นั้นคุณจะต้องแน่ใจว่าที่นอน จะมีความหนาแน่นที่มากพอสำหรับกิจกรรมดังกล่าว โดยความหนาแน่นที่แนะนำคือ 5-7 ซึ่งเป็นระดับกลางๆ ครับ
  • ความสะดวกสบาย : หมายถึงที่นอน ที่นอน Topper ที่คุณเลือกนั้นควรให้ความสบายระหว่างการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด นั่นอาจหมายถึงการช่วยลดแรงต้านที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายลง การระบายอากาศที่ดี และการทำความสะอาดหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วด้วย
  • ที่นอน Topper ของคุณไม่ควรส่งเสียงดังเกินไป : ในระหว่างการทำกิจกรรม เพราะอาจก่อให้เกิดความรำคาญ ทั้งกับผู้ใช้งานและผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ ที่นอน ที่นอน Topper ที่ไม่ควรเลือกมาใช้งานสำหรับกิจกรรมประเภทนี้ คือที่นอน ที่นอน Topper แบบ Innerspring หรือ แบบที่ใช้แกนกลาเงป็นสริงโลหะ ที่จะส่งเสียงเสียดสีกันดังเกินความจำเป็นเมื่อใช้งานครับ
  • ที่นอนของคุณจะต้องไม่ก่อให้เกิดการสะสมความร้อนมากเกินไป : เพราะกิจกรรมประเภทนี้ย่อมส่งผลทำให้เกิดความร้อนขึ้นกับที่นอนของคุณอยู่แล้ว ดังนั้น ที่นอน ที่นอน Topper ซึ่งคุณเลือกมาใช้งาน จะต้องไม่สะสมความร้อนได้ดีเกินไป เพราะมันจะเกิดทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวในเวลาใช้งานหลังจากการประกอบกิจกรรม
  • ควรเป็นที่นอน หรือที่นอน Topper ที่สามารถใช้งานร่วมกับผ้าปูที่นอนได้ : เพราะมันจะทำให้คุณสามารถทำความสะอาดคราบสกปรกที่เกิดจากกิจกรรมทางเพศออกได้ง่ายมากกว่าการปล่อยให้มันเลอะเทอะลงบนที่นอนของคุณโดยตรง